Regulamin

§ 1. Definicje

Użyte w treści regulaminu terminy oznaczają:

 1. Operator - AKADEMIA KRZYSZTOF POPEK, NIP:6332158800, ul. Śląska 8/35, 44-335 Jastrzębiu-Zdroju pod adresem ul. ŚLĄSKA 8/35, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 2. Portal - Witryna internetowa o nazwie "mojeprawko.com", "strefakursanta.com", "centrumosk.com", "rankingosk.com", "hiteach.pl" oraz wszystkie witryny zależne, służące do szkolenia kierowców oraz kandydatów na kierowców, instruktorów oraz pracowników ośrodków szkolenia a także do zarządzania oraz optymalizacji pracy ośrodków szkolenia kierowców.
 3. Użytkownik - Manager, Instruktor lub Kursant
 4. Manager - Osoba uprawniona przez OSK do korzystania z Portalu w pełnym zakresie.
 5. Instruktor - Osoba uprawniona przez Manager'a do korzystania z portalu w ograniczonym zakresie. Może nim zostać jedynie osoba posiadająca uprawnienia instruktora nauki jazdy.
 6. Kursant - Osoba, korzystający z Portalu. Posiada ograniczony dostęp do portalu.
 7. OSK - Ośrodek Szkolenia Kierowców.
 8. Kod aktywacyjny - Indywidualny ciąg znaków umożliwiający uruchomienie dodatkowej zawartości portalu przygotowanej dla kursanta - PREMIUM.
 9. Premium - Dodatkowa płatna zawartość portalu uruchamiana przez Kursanta lub OSK
 10. Aktywacja kodu - Jednorazowe włączenie dodatkowej usługi za pomocą Kodu Aktywacyjnego.
 11. Cennik - Wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Portalu.
 12. Strony - OSK oraz Operator
 13. Regulamin - Niniejszy regulamin

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. OSK, Użytkownik oraz Operator zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu, a korzystanie z Portalu oznacza jego akceptację.
 2. Portal oraz wszystkie jego elementy są chronione prawem autorskim. Kopiowanie elementów strony, tekstów czy multimediów, udostępnianie ich, w tym udostępnianie w mediach społecznościowych oraz wprowadzanie jakichkolwiek zmian, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora, jest zabronione.
 3. Strony są zobowiązane do wzajemnego, niezwłocznego (tj. w terminie 7 dni od zaistnienia) informowania się o jakichkolwiek zmianach swoich danych - w tym przede wszystkim zmianie firmy (nazwy), adresu oraz danych kontaktowych.

§ 3. Prawa i obowiązki OSK oraz Użytkowników

 1. OSK nie jest uprawniony do upoważniania osób trzecich, z wyłączeniem Użytkowników, do korzystania z Portalu, a także do odsprzedawania, wynajmowania, wydzierżawiania, cesji, użyczania, wypożyczania dostępu do Portalu oraz zawierania jakichkolwiek innych umów o podobnym skutku, jak również wprowadzania w Portalu jakichkolwiek modyfikacji, w tym także w przypadku wykrycia błędów.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wykonywanie przez Operatora czynności w zakresie wsparcia technicznego wiąże się z koniecznością dostępu do konta Użytkownika. W konsekwencji złożenie przez Użytkownika dyspozycji dokonania czynności z zakresu wsparcia technicznego jest jednoznaczne z upoważnieniem Operatora do dostępu do konta Użytkownika.
 3. OSK ma prawo do zwrotu wygenerowanego kodu aktywacyjnego w przypadku, gdy spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
  1. gdy nie została dokonana aktywacja kodu,
  2. gdy czas pomiędzy wygenerowaniem kodu oraz zgłoszenia zwrotu nie przekracza 2 dni,
  3. OSK dokona zgłoszenia drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: pomoc@strefakursanta.com.
 4. W celu korzystania z Portalu, Użytkownik posługuje się hasłem i loginem, które należy zabezpieczyć przed dostępem do niego osób trzecich, a także niezwłocznie poinformować Operatora o każdym przypadku lub podejrzeniu wejścia w posiadania hasła przez osobę trzecią. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za następstwa udostępnienia przez siebie loginu i hasła.
 5. OSK może złożyć Operatowi oświadczenie o braku zamiaru dalszego korzystania z Portalu. Złożenie takiego oświadczenia powoduje wygaśnięcie stosunku prawnego, na podstawie którego Użytkownik uzyskuje dostęp. W takim przypadku Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do Portalu. Oświadczenie należy wysłać w formie pisemnej na adres Operatora lub w formie elektronicznej na adres biznes@strefakursanta.com
 6. OSK ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu, będące następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania, w tym niepoprawnego wykorzystania funkcjonalności usługi lub integracji z zewnętrznym oprogramowaniem. Usunięcie wynikłych w rezultacie wskazanych okoliczności usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej usługi obciąża OSK.

§ 4. Prawa i obowiązki operatora

 1. W celu zapewnienia usług na najwyższym poziomie Operator ma prawo do dokonywania aktualizacji, modernizacji i wprowadzania zmian w Portalu.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialność za niewykorzystane kody aktywacyjne.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z utratą przez OSK jakichkolwiek danych w przypadku korzystania przez OSK z Portalu niezgodnie z Regulaminem.
 4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej, nie większej niż suma opłat uiszczonych przez OSK przez ostatnie 6 miesięcy przed zdarzeniem powodującym powstanie szkody.
 5. Operator jest uprawniony do odmowy dostępu do Portalu w przypadku gdy:
  1. OSK poda w formularzu rejestracyjnym, podczas rejestracji, nieprawdziwe lub niepełne dane i nie uzupełni lub nie poprawi tych danych mimo wezwania w terminie wskazanym przez Operatora,
  2. Operator uprzednio rozwiązał umowę z OSK na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi OSK,
  3. gdy zachodzi uzasadniona obawa, iż Użytkownik naruszy Regulamin,
 6. Operator może umożliwić Użytkownikowi korzystanie z usług podmiotów trzecich. Operator nie jest stroną między Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Świadczenie usług przez podmioty trzecie odbywa się na zasadach określonych przez te podmioty.
 7. Operator ma prawo zaprzestać świadczenia usług w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy:
  1. świadczenie usługi stało się niemożliwe z przyczyn obiektywnie uzasadnionych, w tym w przypadku siły wyższej,
  2. świadczenie usługi stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie podwykonawcy,
  3. w przypadku braku płatności za dostęp do Portalu,
  4. OSK nie poinformuje o zmianie danych, zgodnie z §2 ust. 3 Regulaminu,
  5. Operator zakończy lub zawiesi działalność gospodarczą w całości lub w części niezbędnej dla wykonywania usługi,
  6. wobec Operatora wszczęto postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne lub Operator zostanie postawiony w stan likwidacji,
  7. OSK lub Użytkownik naruszy zobowiązania wynikające z Regulaminu,
  8. doszło do naruszenia danych osobowych.

§ 5. Płatności

 1. OSK zobowiązuje się do wnoszenia opłat za korzystanie z Portalu zgodnie z Cennikiem.
 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, będą uiszczane w terminie 14 dni od wystawienia faktury, na wskazany przez Operatora rachunek bankowy.
 3. Faktura, o której mowa w ust. 2, zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji, na co OSK wyraża zgodę.
 4. Jeśli OSK nie uiści opłaty w wyznaczonym terminie dostęp do Portalu może zostać zablokowany do czasu uiszczenia wszelkich należności.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu (także płatnej dla Kursanta części) w przypadku braku płatności przez OSK. Wszelkie roszczenia powinny kierowane być do OSK. Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników w związku z zaniechaniem płatności przez OSK.
 6. Operator nie jest stroną w ewentualnych rozliczeniach finansowych pomiędzy Kursantem a OSK.
 7. W przypadku zaprzestania świadczenia usług z powodów, za które odpowiedzialność ponosi OSK, Operator jest uprawniony do żądania zwrotu udzielonych OSK ulg, upustów czy rabatów w okresie ostatnich 12 miesięcy świadczenia usługi.
 8. W przypadku przerwy w działaniu Portalu, zawinionej przez Operatora, OSK przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 średniej opłaty miesięcznej z ostatnich 6 miesięcy, za każde pełne 24 godziny przerwy od momentu złożenia reklamacji.
 9. W przypadku braku dostępu do PREMIUM, zawinionej przez Operatora, dłuższej niż 24h, Kursantowi korzystającemu z wersji PREMIUM przysługuje przedłużenie płatnej części serwisu o taki sam okres.

§ 6. Reklamacje

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi, OSK lub Kursant może złożyć reklamację. Powinna ona zawierać:
  1. wskazanie OSK lub Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. wskazanie żądania.
 2. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie w formie pisemnej - na adres Operatora lub w formie elektronicznej - na adres poczty elektronicznej: kontakt@strefakursanta.com
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Operatora, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, w innym terminie wskazanym przez Operatora.

§ 7. Prywatność i ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając obowiązek przewidziany w art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako "RODO", Operator informuje że:
  1. administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Krzysztof Popek z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335), ul. Śląska 8/34. U Operatora nie został powołany inspektor ochrony danych.
  2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
   1. realizacji umowy zawartej z Tobą, zwłaszcza w celu umożliwienia pełnego korzystania z niniejszego serwisu oraz świadczenia usługi drogą elektroniczną (na podstawie art.6, ust. 1, lit. b RODO) - dane będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy,
   2. rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - polegającej na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcy) - dane będą przetwarzane do roku czasu od złożenia reklamacji, skargi lub wniosku,
   3. prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków) - dane będą przetwarzane przez czas 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego,
   4. windykacji należności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - polegającego na utrzymaniu płynności finansowej) - Dane będą przetwarzane do momentu pełnego rozliczeniam
   5. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO - obrona interesów przedsiębiorcy) - dane będą przetwarzane przez czas 6 lat od zakończenia współpracy,
   6. marketingu usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy) - dane będą przetwarzane przez 2 lata od pozyskania danych lub do momentu złożenia sprzeciwu,
   7. marketingu usług/towarów obcych - partnerów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - polegającego na sprzedaży usług i promowaniu partnerów gospodarczych) - dane będą przetwarzane przez 2 lata od pozyskania danych lub do momentu złożenia sprzeciwu,
  3. Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, księgowych, kancelarie prawne, agencje marketingowe (którzy świadczą usługi dla Akademia Krzysztof Popek).
  4. W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
   1. żądania dostępu do swoich danych osobowych
   2. żądania sprostowania swoich danych osobowych
   3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
   4. przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy)
   5. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  5. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku określonych w art. 21 RODO.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu umożliwienia pełnego korzystania z niniejszego serwisu oraz świadczenia usługi drogą elektroniczna. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest korzystanie z niniejszego serwisu.
 2. Portal wykorzystuje pliki cookies. W każdej chwili możesz zarządzać plikami w ustawieniach swojej przeglądarki. Może to wpłynąć jednak na nieprawidłowe działanie Portalu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Informacja o zmianach Regulaminu, uchyleniu Regulaminu z jednoczesnym wprowadzeniem nowego regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie opublikowana na stronie internetowej Portalu.
 2. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich wprowadzenia.
 3. Strony przyjmują, że OSK i/lub Użytkownik zaakceptował zmiany Regulaminu lub nowy regulamin wprowadzony w miejsce uchylonego Regulaminu, jeżeli w terminie 14 dni od poinformowania o wprowadzeniu zmiany Regulaminu lub nowego regulaminu nie złożył oświadczenia o braku zamiaru dalszego korzystania z Portalu. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej - na adres Operatora lub w formie elektronicznej - na adres poczty elektronicznej: biuro@strefakursanta.com.
 4. Strony przyjmują, że OSK i/lub Użytkownik zaakceptował zmiany Regulaminu lub nowy regulamin wprowadzony w miejsce uchylonego Regulaminu, jeżeli w terminie 14 dni od poinformowania o wprowadzeniu zmiany Regulaminu lub nowego regulaminu nie złożył oświadczenia o braku zamiaru dalszego korzystania z Portalu. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej - na adres Operatora lub w formie elektronicznej - na adres poczty elektronicznej: biuro@strefakursanta.com.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się prawo polskie, a sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2019r.